Thermohus TM ger bästa inomhusmiljö och låg engergikostnad. God ventilation i våra bostäder är viktigt både för vår och husets hälsa. Minst en gång varannan timme bör inomhusluften ersättas med ny uteluft.

God luftkvalitet är viktig för välbefinnandet hos dem som vistas i bostaden. Ventilation är nödvändig för att transportera bort fukt och upprätthålla en bra komfort. Många drabbas av koncentrationssvårigheter, dålig trivsel och till och med sjukdomssymptom om innemiljön är dålig. Materialen i byggnaden kan också ta skada av dålig ventilation på lång sikt och leda till sjuka hus-syndromet.

Grundprincipen i ventilation är att ta in luften (tilluft) utifrån i rena utrymmen såsom sovrum och vardagsrum och föra ut den förbrukade luften (frånluft) i kök och badrum/toalett. I system med styrda luftflöden kan man ha både till- och frånluft i samma rum. Thermohus® ligger alltid i framkant och rekommenderar de bästa lösningarna för varje behov.

God ventilation med värmeåtervinning sparar också energi genom att energin i den varma inomhusluften tas tillvara och överförs till den inkommande kalla uteluften.

Ventilationen i bostäder ska aldrig understiga 0,35 l/s per m2 golvarea när de boende är hemma. I en tom bostad kan det få sjunka till 0,10 l/s per m2 golvarea (enligt Boverkets byggregler). Om ventilationssystemet stängs av eller luftflödet reduceras permanent kan det skapas problem i form av dåligt inneklimat, risk för mögel och för hög luftfuktighet. Problem kan också uppstå om du reducerar luft- flöden i bostaden nattetid. Reduceringen av luftflödena bör endast ske när ingen vistas i bostaden eller lokalen.

Hus i genomskärning med FTX-system

Bilden visar ett FTX-system. Nr. 1. Frisk uteluft tas in = tilluft. Nr. 2. Den kalla tilluften värms i en värmeväxlare med hjälp av den varma rumsluften som är på väg att lämna huset = frånluft. Nr. 3. Uppvärmd tilluft fördelas i huset. Nr. 4. Den förorenade frånluften tas ut från kök och badrum. Ofta finns det en separat kanal från köksfläkten eftersom det annars kan samlas fett i värmeväxlaren, vilket kan vara en brandrisk. Nr. 5. Frånluften som har lämnat  sin värme till tilluften i värmeväxlaren passerar ut. Bild: Bo Reinerdahl

Relativa luftfuktigheten
Optimalt bör den relativa luftfuktigheten inomhus ligga mellan 30 och 65 procent. Mycket hög relativ luftfuktighet ökar risken för fuktskador och mögel. Även kvalster trivs vid en hög relativ luftfuktighet – vilket inte är önskvärt.

Lufthastighet
För att luftrörelsen inte ska upplevas som drag bör lufthastigheten ligga under 0,15 meter per sekund.

God ventilation är en förutsättning för att Du, Din familj och ditt hus ska må bra.
En familj med två vuxna och två barn andas in – och ut – uppemot 75 000 liter luft varje dygn. Bor du i en villa på 150 kvadratmeter bör all luft inomhus bytas ut ungefär varannan timme (cirka 50 liter/sekund) för att luftcirkulationen ska vara optimal.

För det är just cirkulationen som är det viktiga. Luften inomhus ska röra sig mellan rummen, ny, frisk luft släppas in och gammal luft ledas ut. Att öppna fönster eller dörrar för att släppa in frisk luft är nog bra, men det är den kontinuerliga luftrörelsen som är viktigast. Dessutom släpper du ut onödigt mycket värme när du vädrar under den kalla årstiden.

Bort med fukten

Den främsta anledningen till att man behöver ventilera ut gammal luft är för att få bort fukten. Utandningsluften innehåller mycket fukt vilket man klart ser om man andas på en spegel. Vattenånga bildas vid matlagning, dusch och exempelvis torktumling. Fuktig luft som blir stillastående mot exempelvis fönsterbågar, väggar och golv, kan på sikt ge röta och mögelskador. Dessutom bärs dålig lukt och skadliga ämnen bättre i fuktig än i torr luft.

För god ventilation strävar man efter att skapa undertyck i huset, så att luften ”dras” genom huset. Det vanliga är att man har tilluftsventiler i sovrum, vardagsrum samt eventuella allrum, och frånluftsventiler som suger ut gammal luft i köket (exempelvis via köksfläkten), badrummet samt andra våtutrymmen. Detta sker genom tre olika typer av ventilation; självdrag (vanligast i äldre hus), mekanisk frånluftstyrd ventilation samt mekanisk till- och frånluftsventilation.

Tecken på att ventilationen i ett hus är dålig:

 • Kondens och imma på insidan av fönster, främst vintertid.
 • Imma på badrumsspeglarna stannar kvar längre än en halvtimme efter dusch (vanligt i äldre hus som är byggda för bad, inte dusch).
 • Luften känns instängd, luktar illa och känns tung.
 • Familjemedlemmarna har ofta huvudvärk utan känd orsak.
 • Stekos sprider sig i huset.
 • Allergier och rinnande näsa och ögon.
 • Dålig sömn.

Thermohus® - det miljövänliga lågenergihuset till rätt pris!

"Thermohus är det bästa som hänt småhusköparen på många år. Ett riktigt bra hus till helt rätt pengar. En fantastisk byggteknik i sin enkelhet. Inga mer problem med fukt och hög energiförbrukning."

 • Boverket & energideklarationer


  Ooops...this plugin cannot read your feed at this time. The error message is: A feed could not be found at http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/RSS/Energideklaration/?#. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed..
  It might be temp. not available or - if you use it for the first time - you might have mistyped the url or a misformatted RSS or Atom feed is present.
  Please, check if your browser can read it instead: feed://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/RSS/Energideklaration/.
  If yes, contact me at stefonthenet AT gmail DOT com with your RSS or Atom feed URL and the shortcode or widget params you want to use it with; if not, contact the feed URL provider.
 • Det hållbara alternativet

 • Thermohus® informerar


  Ooops...this plugin cannot read your feed at this time. The error message is: A feed could not be found at http://www.energi-miljo.se/wp-rss.php?cat=3#. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed..
  It might be temp. not available or - if you use it for the first time - you might have mistyped the url or a misformatted RSS or Atom feed is present.
  Please, check if your browser can read it instead: feed://www.energi-miljo.se/wp-rss.php?cat=3.
  If yes, contact me at stefonthenet AT gmail DOT com with your RSS or Atom feed URL and the shortcode or widget params you want to use it with; if not, contact the feed URL provider.